#EsElMoment del Valencià.

S’equivoquen els qui pretenen reeditar la confrontació a compte del valencià.

És mentida que s’adoctrine en valencià i que es discrimine el castellà a les escoles. Senzillament ni ocorre ni pot ocórrer. A més, és un insult a un professorat implicat a formar  als valencians i les valencianes de hui i del futur.

MENTEIXEN.

Menteix, de forma deliberada o ignorant, qui afirme que el model plurilingüe d’immersió lingüística, que es copia d’altres sistemes educatius i que és un model científic amb nombrosos exemples d’èxit, és una fàbrica d’independentisme. N’hi ha prou amb viatjar o llegir una miqueta per a comprovar-ho.

Menteix qui acusa a l’actual Conseller d’Educació, amb tot el que sí que podria exigir quant a falta de professorat i de formació en llengües i Tics!, d’afavorir amb el seu model el creixement del valencià en detriment del castellà quan, primer, el model plurilingüe va ser iniciat pel PP que va començar per eliminar les llavors dites línies de valencià, segon, incorpora un mínim del 25% de llengua oficial pròpia, precisament fixat pels tribunals, inclòs el Constitucional a instàncies del PP pretenent derogar el model d’immersió de Catalunya i tercer, diuen les dades que en l’última legislatura, de fet, s’ha reduït el valencià com a llengua vehicular del currículum de primària en benefici de l’anglés, que augmenta el seu pes, al mateix temps que en secundària i postobligatòria ha retrocedit la presència, implantació i normalització del valencià a les nostres aules.

COOFICIALITAT DEL VALENCIÀ.

Ignorar la cooficialitat del valencià és menysprear la nostra història i menysprear la nostra legalitat. La Carta Europea de les Llengües Regionals o minoritàries de 1992, la nostra Constitució de 1978 (article 3) i el nostre Estatut d’Autonomia de 1982 i de 2006 (articles 6-7), estableix l’especial protecció de les llengües regionals o minoritàries històriques d’Europa, que en algun cas corren el risc de desaparéixer, i que contribueixen al manteniment i al desenvolupament de les tradicions i la riquesa culturals del continent. Per tant, utilitzar el valencià, tant en la vida privada com en la pública, és un dret imprescriptible a Europa, i la seua promoció des de l’administració és una obligació legal de màxim rang.

Tenim el privilegi de formar part d’un poble amb dues llengües que conviuen des de fa segles. S’equivoca qui pretenga reeditar la falsa confrontació dels que acusaven de catalanistes als qui, amb la ciència a la mà, defensaven la unitat de la llengua i les Normes de Castelló. Una confrontació ja estèril i ridícula quan existeixen estudis de valencià (català) implantats en huit universitats espanyoles fóra de les del País Valencià: Complutense, Salamanca, Santiago, Coruña, Oviedo, País Basc, Zaragoza i Granada i en més de cent estrangeres a Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit i els EUA.

És un error polític reeditar patètics grapejos partidistes de la llengua, la cultura i la història pròpies. La realitat social i el rigor acadèmic es tornaran a imposar a la ignorància i a la demagògia d’una derechota valenciana cada dia més aïllada i llunyana a una altra dreta que sí ha impulsat i normalitzat identitat cultural i lingüística en la resta de territoris amb llengua pròpia (Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i Balears), tots orgullosos i defensors transversals dels seus senyals d’identitat històriques.

És com a poc temerari plantejar el combat polític a un imaginat independentisme valencià que hui ni s’albira i que mostra una actitud antivalencianista radical, purament electoralista, que sí que podria detonar una indignació de la població suficient com perquè prenga força un impuls independentista o ultranacionalista que hui no existeix al País Valencià.

Des de CCOO estem amb la legalitat i amb la història, denunciem tota confrontació populista a compte de la llengua i més, com és el cas, quan es planteja des de la ignorància del currículum i del model legal consensuat i avalat en la comunitat científica. També ens situem al costat de la normalització del valencià com a llengua minoritzada que és, i en la defensa de totes les lleis i marcs que constitueixen el consens democràtic, territorial, identitari i lingüístic aconseguit fa 40 anys. Per tant, exigim a la classe política, des del Pilar de la Foradada a Vinaròs i des de Dénia fins a Requena, la màxima sensatesa, cordura, respecte i  rigor, que en valencià es diu trellat i  en català seny, a l’hora de brandar políticament els senyals d’identitat del poble valencià, tant si és valencianoparlant com si no ho és.

 Paco García Alcaraz, Secretario de Relaciones Institucionales de CCOO l’Alacantí-les Marines

——————————————————————————————————————–

#EsElMoment del Valencià

Se equivocan quienes pretenden reeditar la confrontación a cuenta del valencià.

Es mentira que se adoctrine en valenciano y que se discrimine el castellano en las escuelas. Sencillamente ni ocurre ni puede ocurrir. Además, es un insulto a un profesorado implicado en formar  a los valencianos y las valencianas de hoy y del futuro.

Miente, de forma deliberada o ignorante, quien afirme que el modelo plurilingüe de inmersión lingüística, que se copia de otros sistemas educativos y que es un modelo científico con numerosos ejemplos de éxito, es una fábrica de independentismo. Basta con viajar o leer un poquito para comprobarlo.

Miente quien acuse al actual Conseller de Educación, ¡con todo lo que sí podría exigir en cuanto a falta de profesorado y de formación en lenguas y TICs!, de favorecer con su modelo el crecimiento del valenciano en detrimento del castellano cuando, primero, el modelo plurilingüe fue iniciado por el PP que empezó por eliminar las entonces llamadas líneas de valenciano, segundo, incorpora un mínimo del 25% de lengua oficial propia, precisamente fijado por los tribunales, incluido el Constitucional a instancias del PP pretendiendo derogar el modelo de inmersión de Cataluña y tercero, dicen los datos que en la última legislatura, de hecho, se ha reducido el valenciano como lengua vehicular del currículo de primara en beneficio del inglés que aumenta su peso, al mismo tiempo que en secundaria y postobligatoria ha retrocedido la presencia, implantación y normalización del valenciano en nuestras aulas.

Ignorar la cooficialidad del valencià es menospreciar nuestra historia y despreciar nuestra legalidad. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias de 1992, nuestra Constitución de 1978 (artículo 3) y nuestro Estatut de Autonomía de 1982 y de 2006 (artículos 6-7), establece la especial protección de las lenguas regionales o minoritarias históricas de Europa, que en algún caso corren el riesgo de desaparecer, y que contribuyen al mantenimiento y al desarrollo de las tradiciones y la riqueza culturales del continente. Por tanto, utilizar el valencià, tanto en la vida privada como en la pública, es un derecho imprescriptible en Europa, y su promoción desde la administración es una obligación legal de máximo rango.

Tenemos el privilegio de formar parte de un pueblo con dos lenguas que conviven desde hace siglos. Se equivoca quien pretenda reeditar la falsa confrontación de los que acusaban de catalanistas a quienes, con la ciencia en la mano, defendían la unidad de la llengua y las Normas de Castelló. Una confrontación ya estéril y ridícula cuando existen estudios de valenciano (catalán) implantados en ocho universidades españolas fuera de las del País Valencià: Complutense, Salamanca, Santiago, Coruña, Oviedo, País Vasco, Zaragoza y Granada y en más de cien extranjeras en Alemania, Francia, Iitalia, Reino Unido y EEUU.

Es un error político reeditar patéticos manoseos partidistas de la llengua, la cultura y la historia propias. La realidad social y el rigor académico se volverán a imponer a la ignorancia y a la demagogia de una derechota valenciana cada día más aislada y lejana a otra derecha que sí ha impulsado y normalizado identidad cultural y lingüística en el resto de territorios con lengua propia (Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares), todos orgullosos y defensores transversales de sus señas de identidad históricas.

Es como poco temerario plantear el combate político a un imaginado independentismo valenciano que hoy ni se vislumbra y que muestra una actitud antivalencianista radical, puramente electoralista, que sí podría detonar una indignación de la población suficiente como para que tome fuerza un impulso independentista o ultranacionalista que hoy no existe en el País Valencià.

Desde CCOO estamos con la legalidad y con la historia, denunciamos toda confrontación populista a cuenta de la lengua máxime, como es el caso, cuando se plantea desde la ignorancia del currículo y del modelo legal consensuado y avalado en la comunidad científica. También nos situamos al lado de la normalización del valencià como lengua minorizada que es, y en la defensa de todas las leyes y marcos que constituyen el consenso democrático, territorial, identitario y lingüístico alcanzado hace 40 años. Por tanto, exigimos a la clase política, desde Pilar de la Horadada a Vinaroz y desde Dénia hasta Requena, la máxima sensatez, cordura, respeto y  rigor, que en valencià se diu trellat y  en catalán seny, a la hora de blandir políticamente las señas de identidad del pueblo valenciano, tanto si es valenciano hablante como si no lo es.

 Paco García Alcaraz, Secretario de Relaciones Institucionales de CCOO l’Alacantí-les Marines

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *